סכנת הפירוק המרחפת על הפועל חדרה-גבעת אולגה מטרידה בחודשים האחרונים אלפים מתושבי העיר ועוד רבים מאוהדי הכדורגל שרואים בקבוצה ובהצלחתה כגורם מרענן וייחודי בליגת העל.
הרבה שמועות רצות על הסיבות והטענות לפיהן רשם העמותות מבקש לפרק את הקבוצה, לאחר שכרגע, הליכי הפשרה נכשלו ובמועדון מתכוננים לדיון הבא.
אורן גולן וצביקה גנדלמן | צילום: שלומי גבאי, דוברות הפועל חדרהאורן גולן וצביקה גנדלמן | צילום: שלומי גבאי, דוברות הפועל חדרה
אורן גולן וצביקה גנדלמן | צילום: שלומי גבאי, דוברות הפועל חדרה
(אורן גולן וצביקה גנדלמן | צילום: שלומי גבאי, דוברות הפועל חדרה)
רשם העמותות טוען לכשלים בעבר בניהול העמותה, יו"ר הקבוצה גולן מודה כיום שאכן היו טעויות, אך אלו נעשו בתום לב בעוד שבמאי 2017 ראש העירייה, טען בפני חברי מועצת העיר בדיון על תמיכה באמצעות ערבות בנקאית לקבוצה כי "בשלוש וחצי שנים האחרונות אנחנו גם אחראים וגם מתנהלים עפ"י מנהל תקין. הסירו דאגה, הכול יהיה בסדר".
"שלד לקליטת פעולות שלא כדין"
בבקשת הפירוק של רשם העמותות מפורטות לעומק הסיבות לבקשה, להלן חלק עיקרי הטענות:
"-העמותה שימשה כמעין "שלד" לקליטת פעילות שלא כדין. העמותה, בעלת אישור ניהול תקין, עם פעילות בהיקף נמוך, קלטה פעילות של עמותת ידידי אולגה שנוהלה באופן לא תקין וכן פעילות של עמותה נוספת בלי לבצע הליך של פירוק או מיזוג כנדרש בדין.
"-העמותה מסרה לרשם מסמך המציג את התפטרותו לכאורה של מר גבריאל אוחנה(שעמד בראשה) בשנת 2015 אולם, לאחר שהרשם הראה לנציגי העמותה כי הדבר מנוגד למידע המופיע בדיווחיה של העמותה, הודו נציגי העמותה שהמסמך נכתב בשנת 2018, ולא בשנת 2015, כפי שהציגו את הדברים. למעשה מדובר במסמך מזויף.
"-העברת חלק מפעילות העמותה בהתקיים התנאים הקבועים בהסכם מהווה חלוקת רווחים אסורה. בנוסף, מדובר בפעילות נושא משרה בניגוד עניינים, שכן חבר הועד היה שותף לקבלת החלטה ממנה הרוויח באופן אישי.
"-בתגובתה מיום 28.3.18 העמותה מסרה כי מדובר בסעיף שנכתב בטעות ולא אמור היה להיות חלק מההסכם וכן כי "ההסכם נעשה בחופזה ונפלו בו פגמים". מובן כי תגובה זו אינה יכולה להתקבל, ואין בה כדי להצדיק קיומו של סעיף זה.
אורן גולן. צילום: יוגב עמרניאורן גולן. צילום: יוגב עמרני
אורן גולן. צילום: יוגב עמרני
(אורן גולן. צילום: יוגב עמרני)
"בפגישה שהתקיימה בין נציגי הרשם ובין נציגי העמותה בחודש מאי 2018, ניכר היה כי נציגי העמותה אינם יודעים מי הם חברי ועדת הביקורת של העמותה שכיהנו קודם למרץ 2018 (מועד מינוי ועדת הביקורת הנוכחית), וזאת על אף כי הנציגים הללו הינם ותיקים ובקיאים בהתנהלות העמותה. בנוסף, על אף דרישת נציגי הרשם, לא נמסרו פרוטוקולים של דיוני ועדת ביקורת, מעבר לאלה בהם מתועדת המלצת ועדת ביקורת לאשר דו"ח כספי של העמותה.
"-עולה כי ועדת הביקורת לא התכנסה לשם מילוי תפקידיה השונים כאמור בסעיף 30 לחוק העמותות, לרבות תפקידים הנוגעים לבקרה על התנהלותה הכספית של העמותה. דברים אלה מתיישבים עם הממצאים הרבים המעידים על ליקויים חמורים בהתנהלות העמותה, אותם אמורה ועדת הביקורת, בין היתר, למנוע, וכן עם העובדה שהעסקה המשמעותית שנעשתה על ידי העמותה – קליטת הפעילות של עמותות הספורט - היטיבה עם מי שהיה חבר ועדת ביקורת עובר למועד העסקה, ואמור היה לבחון את תקינותה.
"- העמותה לא דיווחה על ההלוואות בדו"חותיה כנדרש בדין (סעיף 37א לחוק). כאשר לא ניתן לפקח על פעילותה הכספית של העמותה קיים חשש לחלוקת רווחים אסורה.
"-בדו"ח תוצאות הבדיקה נקבע כי העמותה התקשרה בהסכמי חסות עם גופים שונים, ובין היתר עם קבוצת אסיה, בעבור חברת "אסיה חדרה לפתוח חוף הים בע"מ". במסגרת חסות זו, שמה של החברה התנוסס על גבי שלט באצטדיון הקבוצה וכן על גבי חולצות השחקנים. אולם, הקבלות אשר הופקו על ידי העמותה, הופקו לטובת חברת חוץ שנוסדה בפנמה, הנקראת M.B. ZURICH S.A.. אשר איננה החברה מקבלת השירות. בישיבה שנערכה עם נציגי הרשם הבהירה העמותה כי חברת M.B. ZURICH הינה חברה השייכת לקבוצת אסיה, וכי קבוצת אסיה הנחתה את העמותה לרשום את הקבלות על שם M.B. ZURICH. דברים אלה אינם מצדיקים התנהלות שלא כדין. על העמותה להפיק קבלות בהתאם למקבל השירות, ולא לגורמים אחרים לפי דרישתם.
צו הפירוק של רשם העמותותצו הפירוק של רשם העמותות
צו הפירוק של רשם העמותות
(צו הפירוק של רשם העמותות)
"-כך, יו"ר ועד העמותה, מר גולן, הודיע במהלך הפגישה כי הסכם העברת הפעילות נחתם על ידו מבלי שקרא את תוכן ההסכם ומבלי שהיה מודע לפרטיו, והכל תחת הנחיית עו"ד אשר ייצג לעניין ההסכם הן את העמותה והן את עמותת ידידי אולגה. בדומה, חבר הועד רו"ח בנבנישתי חתם על הסכם העברת הפעילות בלי לעיין בו תחילה. במהלך הפגישה הובהר לנציגי הרשם כי הליקויים בהתנהלות העמותה נובעים מחוסר ידע והבנה של חברי הוועד בדיני העמותות. גם בשל טעם זה המעיד על העדר תפקוד מוסדות העמותה נדרש ההליך דנן.
"-בהתאם לחוק העמותות, יינתן צו לפירוק עמותה, אם מתקיימת בה אחת או יותר מהעילות המפורטות בסעיף 49 לחוק. העילות הרלוונטיות לענייננו הן כדלקמן:
ס' 49 (1): "פעולות העמותה מתנהלות בניגוד לחוק, למטרותיה או לתקנונה".
ס' 49 (5): "בית המשפט מצא שמן הצדק ומן היושר לפרק את העמותה" ".
מהאמור ומהמסמכים המצורפים לבקשת הפירוק עולה כי העמותה הפרה את הוראות החוק ואת הנחיות הרשם, ובכלל זה קלטה פעילות של עמותות אחרות בניגוד לדין, כך על פי המבקר. עוד נאמר כי מוסדות העמותה אינם מבצעים את תפקידם בהתאם לדין, קיים חשש לחלוקת רווחים אסורה ולפעילות בניגוד עניינים, קיים חשש לתשלום שכר לחבר ועד ולחבר ועדת ביקורת, בוצעו עסקאות עם צדדים קשורים ללא דיווח על כך ובניגוד להנחיות הרשם, ועוד. מדובר במקרה בו הליקויים שהתגלו בהתנהלות העמותה הם כה חמורים ויורדים לשורש ניהול העמותה. לאור האמור לעיל, מתבקש בית המשפט הנכבד להורות כמבוקש ברישא לבקשה, ולצוות על פירוקה של העמותה.
היו"ר אורן גולן הודה בקיומם של ליקויים
לאחר פרסום הטענות של רשם העמותות, הלחץ עלה אצל רבים מאוהדי הקבוצה אי לכך ולמרות ראיונות תכופים שנתן בתקשורת התייצב יו"ר הקבוצה, אורן גולן, מול אוהדים שהגיעו למגרש העירוני וענה לשאלותיהם.
גולן הבהיר כי לאורך כל השנים שנבדקו ניתן אישור ניהול תקין ובאחת השנים גם ניתן אישור ניהול מצטיין. אך לשנת 2018, נשלל האישור עקב הלשנה שהגיעה לרשם העמותות. גולן הדגיש כי לאורך השנים היה מלווה בבעלי מקצוע, אך עתה, לאחר בקשת הפירוק הייצוג המשפטי של הקבוצה בבית נמסר למשרד עו״ד עמירם בוגט שבעברו שכיהן בעברו בתפקיד רשם העמותות.
גולן הודה גם על הליקויים שנמצאו:
1 . בהעברת פעילות העמותות לעמותה החדשה נפלו מספר פגמים טכניים.
2. הערכת שווי הקבוצה לא נעשתה על ידי שמאי מוסמך כאשר, שולמו תמורתה 750,000 ש״ח אותם נדרש המקבל להחזיר לקופת המועדון. המקבל חתם על תצהיר בו הוא מתחייב להחזיר הכספים.
3. מסמך התפטרות של אחד מבעלי התפקידים בעמותה הקודמת נשא תאריך שונה מתאריך ההתפטרות.
הפועל חדרה פותחת עונה | צילום: שלומי גבאיהפועל חדרה פותחת עונה | צילום: שלומי גבאי
הפועל חדרה פותחת עונה | צילום: שלומי גבאי
(הפועל חדרה פותחת עונה | צילום: שלומי גבאי)
גולן שב והדגיש כי הטעויות נעשו בתום לב והתחייב כי אף לא אחד מבעלי התפקידים לקח ולו שקל אחד לכיסו. גולן אמר שהוא לא קיבל את הצעת הפשרה הנוכחית של רשם העמותות והקבוצה מקבלת גיבוי מלא מההתאחדות, ממשרד הספורט, מארגון השחקנים, מעיריית חדרה ומגופים נוספים.
בפגישה האחרונה עם נציגי משרד הספורט הציע גולן כי יסכים לפשרה כולל פינוי מקומו ובעלי תפקיד אחרים לתקופה שתקבע ובלבד שלא תפגע השדרה המקצועית והבהיר שהמועדון והקבוצה הם מעל לכל, מעל כולם וגם אם יצטרך לשלם על כך מחיר אישי.
בקרוב תערך פגישה נוספת עם נציגי רשם העמותות וזאת בניסיון להגיע לפשרה. במידה ואכן תהיה לבסוף פשרה והתיק לא יגיע להחלטת שופט, אז עם החתימה על הסכם פשרה יינתן אישור ניהול תקין שבצדו כ- 8 מיליון ש״ח, כספים מוסדיים המגיעים לקבוצה.
ישיבת המועצה ב-2017: "הסירו דאגה...הכל יהיה בסדר"
בניגוד לרוב הקבוצות בליגת העל שהם בבעלות פרטית של אנשי עסקים, הפועל חדרה-גבעת אולגה עדיין קבוצה הנתמכת על ידי העירייה ובדיון שנעשה במועצת העיר, בחודש מאי 2017 נערך דיון על תמיכה באמצעות ערבות בנקאית לצורך הלוואה עבור הפועל חדרה-גבעת אולגה. להלן חלקים נבחרים מדיון זה שבו לאוהד מרחב וחיים אביטן היו שאלות בנוגע לוודאות התקינות בה מנוהלת הקבוצה:
צביקה גנדלמן: חברים, אני מבקש לאשר את הסעיף.
עו"ד אוהד מרחב: אני רוצה לשאול שאלה.
צביקה גנדלמן: בבקשה, תשאל.
עו"ד אוהד מרחב: ניהול תקין זו אחת מהדרישות?
פרוטוקול ישיבת המועצה מ-2017פרוטוקול ישיבת המועצה מ-2017
פרוטוקול ישיבת המועצה מ-2017
(פרוטוקול ישיבת המועצה מ-2017)
בועז חריף (גזבר העירייה): בוודאי, איזו שאלה. דרישה בסיסית.
עו"ד אוהד מרחב: דבר שני, אנחנו פה בעצם, אתה מאשר תבחינים על מתן הלוואה של 4 מיליון שקל
לקבוצת ספורט.
בועז חריף: ערבות.
עו"ד אוהד מרחב: ערבות, ערבות. ערבות זה כסף, בסופו של דבר.
בועז חריף: לא, אמרת הלוואה.
עו"ד אוהד מרחב: סליחה, ערבות. ערבות להלוואה.
בועז חריף: ערבות להלוואה.
עו"ד אוהד מרחב: ערבות להלוואה. בסופו של דבר אם לא משלמים את ההלוואה, ראש העיר, אז העירייה צריכה לשלם כערבה.
חיים אביטן: ערבות לעמותה פרטית?
עו"ד אוהד מרחב: קבוצה פרטית. קבוצת ספורט פרטית.
עו"ד שרון שרוני( היועצת המשפטית של העירייה): זה תמיכה.
צביקה גנדלמן: זה תמיכה.
עו"ד שרון שרוני: כמו שאתה יכול לתת דרך תמיכה כסף,
חיים אביטן: רגע. תמיכה אתה יכול לתת, אין בעיה, צריך לתת.
עו"ד שרון שרוני: אבל זאת תמיכה.
חיים אביטן: אבל לתת ערבות לקבוצה?
עו"ד שרון שרוני: ערבות.
חיים אביטן: לקבוצה של אנשים שמחר, מחרתיים מנהלים אותם בצורה לא אחראית, זה לא יכול ליפול על הציבור, זה לא יכול ליפול על העירייה. עם כל הכבוד, אתה רוצה לתת תמיכה? תיתן להם מיליון, שניים, שלוש, ארבע מיליון תמיכה. אבל לתת להם ערבות, אחריות על התנהלות מסוימת שאין לך ביקורת עליה ואתה לא נמצא שמה ואתה לא יכול לפקח עליה, זה חוסר אחריות לדעתי.
בועז חריף: הדרך האחרת היא לתת להם תמיכה של 4 מיליון שקל.
חיים אביטן: תן להם תמיכה, תן להם 4 מיליון. כן, תן להם. תן להם 4 מיליון, כן. אם מגיע להם תן להם, אבל ערבות זה חוסר אחריות. אתה נותן לאנשים, זה פתח חמור מאוד לעניינים,
בועז חריף: אנחנו צריכים לקבל אישור של המחוז לדבר הזה. אם זה לא חוקי לא ייתן אישור.
עו"ד אוהד מרחב: אל תבלבלו את האנשים, זה לא בא במקום תמיכה, זה יבוא בנוסף לתמיכה. הרי
כספים יועברו לקבוצה, אבל בנוסף גם ערבות על הלוואה של 4 מיליון שקל.
עו"ד שרון שרוני: בסדר. אז זה הדיון האם כן או לא. זה דיון פה, זה לא קשור לחוקיות.
צביקה גנדלמן: בסדר גמור, זה בנוהל תמיכה ואנחנו נעשה את זה בנוהל הזה. אגודת הפועל חדרה או מכבי כישרונות חדרה מתנהלת לעילא ולעילא.
עו"ד אוהד מרחב: איך אתה יודע?
צביקה גנדלמן: אני תיכף אגיד לך. אני יודע,
חיים אביטן: בסדר גמור.
צביקה גנדלמן: אחד אני יודע,
חיים אביטן: בסדר גמור, אין בעיה.
צביקה גנדלמן: אני מבקר גופים שהם מנוהלים או אני תומך בהם. דבר שני, אני מזכיר קבוצת הפועל חדרה עלתה לליגה הלאומית.
חיים אביטן: ברכות. כולם שמחים. כולם מאושרים. מצוין.
צביקה גנדלמן: אבל יותר מזה, ערב המעשה הלכנו ובדקנו מה קורה בעיריות אחרות שיש להן קבוצות בליגה לאומית, הפועל עפולה, הפועל נשר וזו היא הדרך, בשלוש וחצי שנים האחרונות אנחנו גם אחראים וגם מתנהלים עפ"י מנהל תקין. הסירו דאגה, הכול יהיה בסדר. מבקש לאשר את התמיכות.
החדרתיים חוגגים ניצחון על סכנין | צילום: דותן סימוןהחדרתיים חוגגים ניצחון על סכנין | צילום: דותן סימון
החדרתיים חוגגים ניצחון על סכנין | צילום: דותן סימון
(החדרתיים חוגגים ניצחון על סכנין | צילום: דותן סימון)
מה יקרה בסוף?
נכון לעכשיו, בהפועל חדרה-גבעת אולגה מקווים שיצליחו להגיע לבסוף להסכם פשרה שימנע תהליך משפטי ארוך ויקר, שיעכב את הכספים המגיעים לקבוצה ותוצאותיו לא ברורים לאף אחד מהצדדים.
אם תגיע הקבוצה להליך משפטי שכזה מקווים בקבוצה שכבוד השופט יאמין ויתחשב בכך שהטעויות בהנהלת הפועל חדרה-גבעת אולגה נעשו בתום לב והליקויים עליהם הצביע רשם העמותות, אינם מחייבים את פירוק הקבוצה, כי קבוצת כדורגל בליגת העל, איננה עוד עמותה רגילה, למרות שחלים עליה אותם חוקים של עמותה שכזו, אלא עמותה שלה עשרות אלפי תומכים ואוהדים ויש לה גם ערך חינוכי רב עבור הדור הצעיר.
מהפועל חדרה/גבעת אולגה נמסר השבוע כי "במסגרת ההיערכות של הנהלת הקבוצה לדיון בבית המשפט מול רשם העמותות, אנו מבצעים מספר צעדים בהנחיית עורכי הדין שלנו. המטרה: תיקון הליקויים לכאורה עליהם הצביע רשם העמותות עוד בטרם יחל הדיון הראשון. במסגרת אותם צעדים נבדקת גם אפשרות לצרף אנשים חדשים להנהלת העמותה. בתקופה הקרובה תיערך ועדת איתור, בראשה יעמדו ראש העירייה צביקה גנדלמן ואנשים נוספים, והם אלה שיבחנו את המועמדים החדשים – אם וכאשר נידרש לכך על ידי בית המשפט".
מעיריית חדרה נמסר: "בנקודת הזמן שראש העיר אמר את דבריו, לעמותה היה אישור ניהול תקין, במשך שלוש שנים מרשם העמותות!! זאת עובדה שלא ניתן להתעלם מימנה. בעקבות הלשנה של פוליטיקאים שהציבור שלח אותם הביתה, התגלו כמה ליקויים, בעיקרם טכניים שקרו בתום לב וניתנים לתיקון. ברור לכל אדם שראש העירייה אינו מנהל בפועל את העמותה ושבפניו מוצג אישור ניהול תקין מטעם רשם העמותות במשך שלוש שנים, הוא בהחלט יכול לקבוע שהעמותה מתנהלת לעילא ולעילא".