2 צפייה בגלריה
פרגולה | צילום: פיקסביי
פרגולה | צילום: פיקסביי
פרגולה | צילום: פיקסביי
תיקון חקיקה שאושר בכנסת ונכנס לתוקפו ב-1 בינואר 2019, קבע כי הוספת קירוי פלסטי שקוף מעל מצללה (פרגולה), כהגדרתה בתיקון לחוק (כמפורט בסעיפים 1-5), הממוקמת בחצר, בגג או במרפסת של בית מגורים - לא תהפוך את השטח לחייב בארנונה.
על-פי התיקון לחוק ההסדרים במשק המדינה (תיקוני חקיקה להשגת יעדי תקציב) (תיקון מס' 17) (שטח המצללה ) התשע"ח-2018, מתייחס הפטור רק לפרגולות שעליהן קירוי פלסטיק שקוף.
יצוין כי בחדרה, פרגולות שאינן מקורות בקירוי אטום אינן מחויבות בארנונה ממילא, כך שלגביהן לא חל כל שינוי והן תמשכנה להיות פטורות. תיקון החוק רלוונטי רק למי שהוסיפו לפרגולה קירוי פלסטי שקוף וחויבו על כך בארנונה.
לפי התיקון לחוק, התנאים לפטור מארנונה לפרגולות מקורות בקירוי פלסטיק שקוף, החל מה-1 בינואר הם: 1. הפרגולה בנויה מחומרים קלים; 2. הפרגולה אינה משמשת לחנייה, לאחסנה, או לשימוש שלא ניתן לעשותו בחצר, בגג או במרפסת של בית המגורים; 3. הפרגולה נסמכת על עמודים, או נסמכת חלקית על לא יותר משני קירות של מבנה המגורים שאליו היא צמודה; 4. המרווחים בין חלקיו האטומים של משטח ההצללה מחולקים באופן שווה ומהווים לפחות 40% ממנו. 5. הקירוי שעל הפרגולה עשוי מחומר פלסטי שקוף בלבד.
2 צפייה בגלריה
בניין עיריית חדרה | צילום: איתמר רותם
בניין עיריית חדרה | צילום: איתמר רותם
בניין עיריית חדרה | צילום: איתמר רותם
מי שבבית מגוריו יש פרגולה העונה לדרישות הפטור אך מחויבת בארנונה, מוזמן להודיע למדור שומה במחלקת הגבייה. אם ההודעה מתייחסת לפרגולה אחת מבין כמה המחויבות בארנונה, מומלץ להוסיף להודעה תשריט ולסמן עליו את מיקום הפרגולה הרלוונטית.
הפחתת השטח המחויב בארנונה, רטרואקטיבית מה-1 בינואר, תתבצע בדרך של זיכוי חשבון התושב בארנונה, לאחר קבלת ובדיקת ההודעה החתומה על-ידו בצירוף צילום, עם אפשרות לאימות ההודעה על-ידי מודד מטעם העירייה.
טופס לשליחת ההודעה למדור שומה מופיע באתר האינטרנט של העירייה www.hadera.muni.il, וכולל הסברים למילוי ולשליחה. את הטופס המלא והחתום בתוספת המסמכים הנדרשים יש לשלוח למחלקת הגבייה לדוא"ל sherut@Hadera.muni.il או לפקס 04-6303364.
במחלקת הגבייה מבהירים כי נוסח התיקון לחוק כפי שפורסם, הוא הקובע לעניין קבלת הפטור.