עיריית חדרה דורשת לבטל את ההסכם עם חברת "אסיה חדרה ישראל בע"מ" למכירת קרקע על חוף הים בגבעת אולגה, ולהשיב את הקרקע לבעלותה. דרישת העירייה באה בעקבות טענתה, כי החברה לא עמדה בהתחייבויותיה להקמת מרכז מסחרי על חוף הים.
בתביעה שהגישה העירייה נגד החברה, היא טוענת, כי בחודש נובמבר 2011 חתמה עם החברה הסכם לרכישת זכויות העירייה בקרקע על חוף הים בגבעת אולגה. לימים הועברו זכויותיה והתחייבויותיה של אסיה לידי חברת "אסיה חדרה לפיתוח חוף הים בע"מ". בהסכם הרכישה נקבע, כי מכירת המגרשים נעשתה לצורך פיתוח חוף הים, וכי חברת אסיה התחייבה לממש את מלוא הזכויות במגרשים על פי הייעודים המותרים בתוכנית. מדובר בפרויקט בשטח של כ-8,000 מ"ר, שיכלול שטחי מסחר ובילוי.
השטח באולגה. צילום: אלעד גרשגורןהשטח באולגה. צילום: אלעד גרשגורן
השטח באולגה. צילום: אלעד גרשגורן
(השטח באולגה. צילום: אלעד גרשגורן)
לטענת עיריית חדרה, לשם הבטחת התחייבויותיה של החברה הפקידה אסיה בידי העירייה ערבויות בנקאיות אוטונומיות ובלתי מותנות. הסכם הרכישה אושר כנדרש על ידי משרד הפנים בחודש דצמבר 2011, ועל-פיו היה על אסיה להשלים את הקמת הפרויקט לא יאוחר מתום חמש שנים מהמועד שבו נחתם ההסכם, קרי, עד חודש דצמבר 2016.
לטענת העירייה, לאורך השנים התקיימו פגישות וישיבות בין נציגי העירייה לבין נציגי אסיה, ובמסגרתן הציגו נציגי החברה מצגים שעל-פיהם היא תפעל לקידום הפרויקטים במגרשים המסחריים, וכי היא תקדם בקשות להיתרים הנדרשים. בעירייה טוענים, כי על בסיס אמירות ומצגים אלה הצליחה אסיה לגרום לעירייה ולנציגיה להאמין כי אסיה אכן תקיים התחייבויותיה על פי הסכם הרכישה.
באותו הזמן טענו בעירייה, כי תכנון הטיילת בגבעת אולגה נעשה על בסיס התחייבויותיה של חברת אסיה, כי חלק מהשירותים החיוניים להפעלת החופים המוכרזים יסופקו תוך שימוש במקרקעין. לטענת העירייה, משלא בוצעו הסכמות אלה במועד, נאלצה העירייה לשנות לחלוטין את תכנון הטיילת, עניין שהסב לה נזקים גדולים, וגרם לעיכוב בסיום הפרויקט ולעלויות גבוהות לעירייה. בעירייה טוענים, כי בעקבות המצב, הקבלן הנבחר לפרויקט הטיילת בחר להפסיק את עבודתו, ומכרז חדש שפורסם הניב פערים גדולים במחיר הפרויקט.
לטענת העירייה, יותר משנתיים לאחר שחלף המועד האחרון להשלמת הפרויקט, אסיה טרם השלימה את הקמתו, ולמעשה טרם החלה בכלל בהליך הוצאת היתר בנייה.
העירייה טוענת כי בחודש ינואר שעבר, לאחר שגילתה אורך רוח מופלג, ולאחר שהבינה כי חרף מצגיה של אסיה לאורך השנים, החברה ככל הנראה לא תקדם את הפרויקט בהתאם להוראות ההסכם, שלחה העירייה מכתב ובו הבהירה לחברה, כי היא הפרה את התחייבויותיה וחרגה באופן ניכר מן המועדים שעליהם התחייבה. בעירייה טוענים, כי על פי תשובותיה של אסיה, ניסיונות שיווק הפרויקט "לא הניבו פרי", כי "אין התוכנית כלכלית ואופרטיבית" וכי "הבנייה על חוף ימה היפה של גבעת אולגה איננה ישימה ואף תהיה טעות קשה ובכייה לדורות".
לטענת עיריית חדרה, מכתב התשובה של החברה מדבר בעד עצמו, והחברה מודה בריש גלי כי אין לה כל כוונה לקיים את ההסכם, כי בעקבות בדיקות שערכה הפרויקט אינו כדאי כלכלית מבחינתה. העירייה אף חילטה ערבויות של החברה על פי החלטת בית המשפט.
בעקבות כך, פנתה העירייה בימים האחרונים לבית המשפט המחוזי בחיפה, בתביעה מינהלית נגד חברת אסיה, ודרשה לבטל את ההסכם ולהשיב לה את מלוא הזכויות בקרקע. "קשה לדמיין 'צפצוף' בוטה מזה על הוראות ההסכם", טוענת העירייה בתביעה. "גם פרויקטים אחרים של אסיה במתחם זה, אשר נעשו במסגרת מכרזים קודמים שפירסמה העירייה, כגון מלון וגן אירועים, מתעכבים בלי הצדקה. למעשה, הפרויקטים היחידים שבוצעו עד כה הם בנייני המגורים, אשר נבנו בלי התשתיות התומכות של המסחר שתיכננה העירייה, כחלק מהתוכנית הכוללת שלה לחדש את פניו של אזור חופה של גבעת אולגה". העירייה מבקשת מבית המשפט להורות על ביטולו של ההסכם ועל השבת המקרקעין לרשותה, עקב הפרות יסודיות מצד החברה. בנוסף, היא טוענת כי נגרמו לה נזקים גדולים. בכתב התביעה נטען, כי העירייה כי עודנה אומדת את הנזקים שספגה עקב התנהלותה של החברה, לרבות נזקים שטרם התגבשו עד הגשת התביעה, אשר ניתן לעמוד עליהם רק לאחר ביטול ההסכם ויציאה למכרז חדש.
מהעירייה נמסר: "כל הטענות הועלו בכתב התביעה".
מחברת אסיה טרם התקבלה תגובה.