לא רק אורות רבין: אחרי תקופה ארוכה של דיונים, התנגדויות וחששות, נקבע בדיון החוזר שנערך היום כי אין סיבה למנוע את הקמת תחנת הכח החדשה בחדרה וניתן להמשיך בתהליך. ההחלטה שהתקבלה היום תשפיע על התושבים והעיר חדרה למשך עשרות שנים.
2 צפייה בגלריה
"אורות רבין". "לשים סוף לעידן הפחם"
"אורות רבין". "לשים סוף לעידן הפחם"
"אורות רבין". בקרוב תחנת כח נוספת
(צילום: אלעד גרשגורן)

הוועדה הארצית לתשתיות לאומיות (הות"ל), בראשות נתן אלנתן, קיימה היום, יום שני, 18.3.2024, דיון חוזר בשתי תכניות לתחנות כח מופעלות בגז טבעי, תחנות הכח המזרחית-ריינדיר (תת"ל 91) ואו.פי.סי חדרה (תת"ל 20ב') והחליטה להגישן שוב לאישור הממשלה.
מדובר בשתי תחנות כח במרכז הארצי, שקידומן מתעכב כבר שנים רבות.
בשנים האחרונות קודמו בות"ל חמש תחנות כח גזיות בידי יזמים פרטיים שהוסמכו לשם כך על ידי הממשלה, כל זאת כחלק מיעד מימוש של 25,000 מגה ואט הנדרשים לשנת 2040, ובכללם 13,000 מגה ואט באנרגיות מתחדשות, וזאת מעבר לתכניות שכבר אושרו קודם לכן. המשמעות היא כי נדרש באותה עת לאשר 12,000 מגה ואט בתחנות כח קונוונציונליות.
ארבעה מבין היזמים – בעלי תחנת הכח המזרחית-ריינדיר (תת"ל )91, תחנת הכח איי.פי.סי חדרה (תת"ל 20/ב), תחנת הכח איי.פי.סי מישור רותם (תת"ל 94) והרחבת תחנת הכח דוראד באשקלון (תת"ל 11/ב) הוסמכו על ידי הממשלה ב-2.4.2017 ואילו, החמישי, בעלי תחנת הכח קסם (תת"ל 98), הוסמך בהחלטה נפרדת ב-7.12.2017.
תחנת הכח המזרחית-ריינדיר (תת"ל 91) אושרה על ידי הות"ל והוחלט להגישה לאישור סופי של הממשלה ב-4.11.2019. לאחר אישורה של תכנית זו, הוצגו על ידי משרד האנרגיה נתונים חדשים ולפיהם נדרש לאשר תכניות בהיקף של 4,000 מגה ואט בלבד בגז טבעי, וגם זאת כיתירות במלאי תכנוני, כאשר בפועל נדרשים רק 1,400 מגה ואט בטווח הקרוב. לאור זאת, קבעה המועצה הארצית לתכנון ובנייה, ב-10.11.2020, עקרונות תכנוניים לבחינה ואישור של תחנות כח. על סמך עקרונות אלה, החליטה הות"ל ב-30.11.2020 לתת הזדמנות שווה לארבע תחנות הכח שטרם אושרו באותה עת, ולדון בכולן יחד.
דיון זה התקיים ב-27.12.2021, ובסופו החליטה הות"ל להגיש לאישור הממשלה את תת"ל 98 - תחנת הכח קסם, את הרחבת תחנת הכח איי.פי. סי חדרה - תת"ל 20 ב' - ואת הרחבת תחנה הכח דוראד - תת"ל 11/ב, אולם לגבי האחרונה האישור הותנה בכך שהתכנית תקבל תוקף רק אם במועד הגשת הבקשה להיתר של שתי התכניות האחרות אחת מהן לא תהיה בתוקף. זאת, בנוסף לתת"ל 91, שכאמור, הוועדה כבר החליטה להגישה לאישור הממשלה קודם לכן.

2 צפייה בגלריה
תחנת הכוח אורות רבין
תחנת הכוח אורות רבין
תחנת הכוח אורות רבין
(צילום: אסף פרידמן)

קראו גם:

לאחר עיכובים רבים, דנה הממשלה בתכניות אלה ב-28.5.2023. בדיון זה טען שר האנרגיה כי "בעת הזאת לא נדרש מבחינת משק החשמל להקים ארבע תחנות אך קיים הכרח להקים באופן מידי שתי תחנות כח ..." ובעקבות זאת, החלטת ממשלה מס' 586, אישרה את תת"ל 98 - תחנת הכח הקסם ואת תת"ל 11 ב' - הרחבת תחנת הכח דוראד. הות"ל התבקשה לשוב ולדון בתת"ל 91 ובתת"ל 20 ב' בהתאם להוראות סעיף 53 (א) בחוק התכנון והבנייה.
הדיון שהתקיים ביום 20.11.23 מילא אחר החלטת ממשלה זו, ובסופו החליטה הוועדה, בשל היעדרותם של נציגי משרד האנרגיה בדיון, לפנות לנגה-חברת ניהול המערכת ולרשות החשמל בבקשה להעביר לה בכתב תוך 30 יום מסמכים המפרטים את צורכי ייצור החשמל לעשור הבא, טרם קבלת החלטה בתכניות.
דיון ההמשך נדחה כמה פעמים לבקשת מנכ"ל משרד האנרגיה ולבסוף התקיים, על פי החלטת יו"ר הוועדה, ביום 18.3.2024.
למרות פניות של מנכ"לי משרד האנרגיה, התחבורה והבטיחות בדרכים והגנת הסביבה לדחותו שוב, הוועדה קיימה את הדיון בתכניות והחליטה כי לאור הנתונים שהוצגו לה לה על ידי נציגי מינהל התכנון, לפיהם יש צורך בתוספת ייצור קונוונציונלי של כ-5,400-9,000 מגה ואט עד לשנת 2040, ואף לשנת 2030, יש להגיש מחדש את שתי התכניות לאישור הממשלה.
הוועדה ציינה בהחלטתה שהיא סבורה כי לא יהיה נכון לקדם הסמכות להקמת יחידות ייצור חדשות טרם אישורן של תחנות אלה.

תגובת איגוד ערים לסביבה שרון כרמל להחלטת הות"ל


יו" ר האיגוד וראש מועצה אזורית חוף הכרמל אסיף איזק: "הות"ל קיבלה החלטה אשר על פי חוות הדעת המקצועיות תפגע בבריאות ואיכות חיי התושבים, באיכות הסביבה ובטבע. ההחלטה התקבלה במחטף, בדיון סגור - ללא הצגת המידע לרשויות המקומיות והציבור, בעוד ראשי הרשויות המייצגים כמיליון איש הביעו את התנגדותם החד משמעית להקמת תחנת כוח נוספת במרחב בו היקף ייצור האנרגיה- באמצעים מזהמים הינו הגדול במדינה.
האיגוד יפעל בכל האמצעים החוקיים העומדים לרשותו לביטול ההחלטה לטובת בריאות ואיכות חיי התושבים ואיכות הסביבה".